NUOSTATAI

VALSTYBINIO JAUNIMO TEATRO NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS


1.    Valstybinis Jaunimo teatras (toliau vadinama – Teatras) yra biudžetinė įstaiga, organizuojanti profesionalaus scenos meno (spektaklių ir (ar) kitų literatūros, meno programų) kūrimą ir jų viešą atlikimą. Pagal scenos meno rūšis šis teatras yra dramos teatras.
2.    Teatro steigėjo funkcijas vykdo Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Teatras įsteigtas 1965m. sausio 31d. LTSR Kultūros ministerijos įsakymu Nr.18.
3.    Teatras yra viešasis juridinis asmuo, turintis nuostatus, antspaudą su savo pavadinimu, sąskaitas banke.
4.    Teatro veikla grindžiama jo nuostatais, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų, Lietuvos Respublikos teatrų ir koncertinių įstaigų įstatymu ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymais ir kitais teisės aktais.
5.    Teatro buveinė: Arklių g.5, Vilnius.
II. TEATRO VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

6.    Teatro veiklos tikslai:
6.1.    puoselėti, kurti ir plėtoti profesionalaus dramos teatro tradicijas, formuoti ir pristatyti visuomenei šiuolaikinio dramos teatro tendencijas ir kryptis, kūrybiškai perteikti pasaulio scenos meno kultūros vertybes;
6.2.    sudaryti sąlygas talentingiems jauniems ir pripažintiems Lietuvos ir pasaulio meno kūrėjams, kūrybiniams darbuotojams, atlikėjams dalyvauti Teatro kūrybinėje veikloje;
6.3.    dalyvauti formuojant šalies scenos meno kultūros įvaizdį, pristatant užsienio šalyse nacionalinio scenos meno kultūros pasiekimus;
6.4.    ugdyti, formuoti ir tenkinti visuomenės poreikį profesionaliajam dramos teatro menui;
7.    Teatras, įgyvendindamas tikslus, atlieka šias funkcijas:
7.1.    kuria ir viešai atlieka spektaklius, kitas literatūros, meno programas;
7.2.    organizuoja užsienio scenos meno pristatymą visuomenei, organizuoja įvairius meno ir kultūros renginius (koncertus, festivalius, konkursus, kitų menų programas, projektus ir pan.);
7.3.    vykdo švietimo ir ugdymo programas;
7.4.    rengia gastroles šalyje ir užsienyje;
7.5.    dalyvauja šalies ir tarptautiniuose renginiuose, programose, atstovaudamas ir pristatydamas šalies teatro meno kultūrą;
7.6.    atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

III. TEATRO TEISĖS IR PAREIGOS

8.    Teatras turi teisę:
8.1.    pasirinkti kūrybos kryptį, kūrybinius darbuotojus, atlikėjus, autorius ir repertuarą, atitinkantį jo tikslus;
8.2.    nustatyti vidaus organizacinę struktūrą;
8.3.    teisės aktų nustatyta tvarka steigti filialus;
8.4.    savarankiškai nustatyti bilietų, kitų teikiamų mokamų paslaugų kainas, įkainius, tarifus, išskyrus tuos atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus kainas ir kitus normatyvus reguliuoja valstybės ir Europos Sąjungos teisės aktai;
8.5.    įsigyti ilgalaikį ir trumpalaikį turtą, sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus;
8.6.    plėtoti kūrybinius ryšius su Lietuvos bei užsienio partneriais;
8.7.    leisti bei platinti mokamus ir nemokamus informacinius leidinius, susijusius su teatro veikla;
8.8.    nustatyta tvarka įsigyti autorių teises į literatūros ir meno kūrinius;
8.9.    nustatyta tvarka užsakyti naujus nacionalinius profesionalaus scenos meno kūrinius ir juos atlikti;
8.10.  gauti paramą.
9.    Teatras , įgyvendindamas jam pavestas funkcijas, privalo:
9.1.    vykdyti šiuose nuostatuose nurodytą veiklą;
9.2.    teisės aktų nustatyta tvarka teikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui duomenis apie šio registro objektus;
9.3.    vykdyti įsipareigojimus pagal sudarytas sutartis;
9.4.    užtikrinti žiūrovų saugumą ir saugias darbuotojų darbo sąlygas;
9.5.    teikti steigėjui ir kitoms įstatymuose numatytoms institucijoms savo veiklos ataskaitas;
9.6.    garantuoti Teatro finansinių ir statistinių ataskaitų teisingumą;
9.7.    teikti steigėjui tvirtinti Teatro sezonines kūrybinės veiklos programas;
9.8.    naudoti iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto gaunamas lėšas tik šiuose nuostatuose nurodytiems tikslams įgyvendinti;
9.9.    steigėjo nustatyta tvarka atestuoti kūrybinius darbuotojus.
10.    Teatras gali turėti kitas įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytas teises ir pareigas.
IV. TEATRO DARBO ORGANIZAVIMAS

11.    Teatrui vadovauja teatro vadovas, kurį konkurso būdu skiria į pareigas, atleidžia iš jų kultūros ministras Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
12.    Teatro vadovas:
12.1.    vadovauja Teatrui ir atsako už jo veiklą;
12.2.    tvirtina Teatro organizacinę struktūrą ir etatų sąrašą;
12.3.    tvirtina Teatro darbo tvarkos taisykles, struktūrinių padalinių nuostatus ir darbuotojų pareigybių aprašymus;
12.4.    priima ir atleidžia Teatro darbuotojus, skatina juos ir skiria jiems drausmines nuobaudas;
12.5.    tvirtina darbuotojų tarnybinius atlyginimus ir priedus;
12.6.    tvirtina Teatro pajamų ir išlaidų sąmatas;
12.7.    teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja Teatrui valstybės institucijose;
12.8.    leidžia įsakymus ir įsakymais patvirtintus kitus Teatro veiklą reglamentuojančius teisės aktus, privalomus visiems jo darbuotojams;
12.9.    užtikrina, kad Teatro veikloje būtų laikomasi įstatymų, vykdomi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai, kultūros ministro įsakymai;
12.10.   vykdo teisės aktų nustatyta tvarka kitas funkcijas.

13.    Teatre trejų metų laikotarpiui iš 7 (septynių) narių sudaroma kolegiali, patariamojo balso teisę turinti meno taryba. Į meno tarybą lygiomis dalimis įeina Teatro visuotiniame darbuotojų susirinkime išrinkti ir Teatro administracijos paskirti nariai. Meno tarybos nariu gali būti skiriamas ir ne Teatro darbuotojas. Steigėjas į meno tarybą skiria savo atstovą. Meno tarybos sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina Teatro vadovas:
14.    Meno taryba:
14.1.    svarsto ir vertina Teatro sezonines ir perspektyvines kūrybinės veiklos programas bei jų įgyvendinimo rezultatus;
14.2.    aptaria naujausius pastatymus, Teatro kūrybinei veiklai reikšmingas kitas meno programas ir teikia pasiūlymus dėl jų meninės kokybės, dėl repertuarinių spektaklių kokybės ir priežiūros;
14.3.    svarsto Teatro repertuaro ir gastrolių planus;
14.4.    teikia siūlymus Teatro vadovui dėl atitinkamų sričių ekspertų grupių sudėties kūrybiniams darbuotojams atestuoti;
14.5.    svarsto teatro organizacinę struktūrą;
14.6.    svarsto Teatro nuostatų, pareigybių aprašymo, darbo tvarkos taisyklių projektus;
14.7.    svarsto Teatro ataskaitinių laikotarpių ūkinės finansinės veiklos rezultatus;
14.8.    svarsto kitus aktualius kūrybinės, administracinės, ūkinės veiklos klausimus.
15.    Meno taryba iš savo narių išsirenka pirmininką ir sekretorių. Meno tarybai negali vadovauti Teatro vadovas.
16.    Meno tarybos pirmininkas organizuoja meno tarybos darbą ir atsako už jos veiklą.
17.    Meno tarybos sekretorius tvarko tarybos dokumentus, protokoluoja maneo tarybos posėdžius. Sekretorius yra meno tarybos narys ir turi balsavimo teisę.
18.    Meno tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip ½ jos narių.
19.    Meno tarybos sprendimai priimami atviru balsavimu, paprasta balsų dauguma ir įforminami posėdžio protokolu, kuriuos pasirašo meno tarybos pirmininkas ir sekretorius.
20.    jeigu meno tarybos narys neatlieka savo pareigų, jis gali būti atšauktas kadencijai nesibaigus, taip pat meno tarybos narys, gali pareikšti raštu apie savo atsistatydinimą, tuomet teatro vadovo įsakymu yra skiriamas kitas meno tarybos narys.
21.    jeigu nesibaigus kadencijai pasikeičia daugiau nei 2/3 meno tarybos narių, tvirtinama nauja mano tarybos sudėtis likusiam kadencijos laikui.
22.    pasibaigus kadencijai meno taryba atnaujinama ne mažiau kaip 1\3 narių.
V. TEATRO TURTAS IR LĖŠOS

23.    Teatrui priklausantis turtas valdomas, naudojamas ir juo disponuojama patikėjimo teise.
24.    Teatro lėšas sudaro:
24.1.    Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimai;
24.2.    fizinių ir juridinių asmenų parama;
24.3.    pajamos, gautos už mokamas paslaugas
24.4.    kitos teisėtai įgytos lėšos.
VI. DARBO SANTYKIAI IR DARBO APMOKĖJIMAS

25.    Teatro vadovo ir darbuotojų darbo santykius ir darbo apmokėjimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, Lietuvos Respublikos teatrų ir koncertinių įstaigų įstatymas ir kiti teisės aktai.
VII. TEATRO FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

26.    Teatro finansinės veiklos kontrolę vykdo steigėjas, kitos įgaliotos valstybės institucijos teisės aktų nustatyta tvarka.
VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

27. Teatras gali baigti savo veiklą arba būti pertvarkytas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.